Адвокат Назар Ружицький

ЯК ОБРАТИ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ

Вам потрібно найняти адвоката у кримінальному провадженні. Швидше за все, Вам потрібно знайти його швидко. Але перш ніж наймати просто будь-якого захисника-адвоката, Ви повинні отримати відповіді на важливі питання, які стосуються його попердньої практики, його досвіду та категорії справ на яких він спеціалізується. Бажано, щоб у адвоката був досвід участі у кримінальнихх провадженнях, аналогічним Вашій справі. Безумовною перевагою є попередній досвід роботи адвоката у правохоронних органах, зокрема, у поліції, або прокуратурі.

Права захисника

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику.

Права підозрюваного, обвинуваченого закріплені, зокрема, у ст. 42 КПК України. Отже, підозрюваний та обвинувачений має право:

 • знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
 • бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз’яснення;
 • на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
 • на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави;
 • давати пояснення або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
 • вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
 • у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
 • збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
 • брати участь у проведенні процесуальних дій;
 • під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
 • застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь;
 • заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
 • заявляти відводи;
 • ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування;
 • одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 • вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;
 • користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Права та обов’язки свідка

Права та обов’язки свідка передбачені статтею 66 КПК України.

 • Свідок має право:
  1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;
  2) користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу;
  3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню;
  4) давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;
  5) користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам’яті;
  6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;
  7) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;
  8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;
  9) заявляти відвід перекладачу.
 • Свідок зобов’язаний:
  1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
  2) давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;
  3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

close

Особа, яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідування як понятого або яка стала очевидцем таких дій, зобов’язана на вимогу слідчого, прокурора не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Обов’язки захисника

Обов’язки захисника у кримінальному провадженні передбачені статею 47 КПК України:

 • Захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого;
 • Захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд;
 • Захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого не має права розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю;
 • Захисник після його залучення має право відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у випадках:
  1) якщо є обставини, які виключають його участь у кримінальному провадженні;
  2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, за винятком випадків обов’язкової участі захисника;
  3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог КПК України тощо;
  4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним.

Права потерпілого

Права потерпілого передбачено стеттею 56 КПК України.

 • Протягом кримінального провадження потерпілий має право:

  1) бути повідомленим про свої права та обов’язки;
  2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування;
  3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;
  4) заявляти відводи та клопотання;
  5) на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла;
  6) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати;
  7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
  8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;
  9) давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача;
  10) на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом;
  11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення;
  12) застосовувати технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь;
  13) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
  14) користуватися іншими правами, передбаченими КПК України.

  • Під час досудового розслідування потерпілий має право:

  1) на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим;
  2) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
  3) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
  4) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі;
  5) отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового розслідування.

  • Під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право:

  1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;
  2) брати участь у судовому провадженні;
  3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;
  4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення;
  5) висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, а також висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;
  6) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді;
  7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому цим Кодексом.

  • На всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та цим Кодексом випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

9 ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ДЛЯ ОБРАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ

Під час обрання стратегії захисту та правової позиції в кримінальному провадженні, слід ретельно зважити нижчезазначені чинники і обставини справи. Без врахування цих факторів, будь-які дії вчинені у справі будуть поспішними та такими, що можуть заподіяти шкоду клієнту

 • Пояснення підзахисного, щодо обставин справи;
 • Свідчення свідків та їх репутація;
 • Наявність фактичних доказів у справі;
 • Рапорти та інші документи правоохоронних органів;
 • Висновки експертів та спеціалістів, інші звіти;
 • Суть пред’явленого обвинувачення та обставини, які необхідно довести;
 • Стратегія обвинувачення;
 • Судові прецеденти та історія справ судді, який розглядяає справу.

Обери досвідченого адвоката

ЦІНИ НА ПОСЛУГИ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ

Вартість послуг адвоката у кримінальній справі залежить від:

 • Кількості витраченого часу адвокатом (помічниками адвоката) на участь у слідчих діях, підготовку процесуальних документів;
 • Отриманого результату.

У середньому, на ринку юридичних послуг, вартість роботи адвоката у кримінальній справі стартує від 500 грн./год. При цьому, оплачувати потрібно одразу 10 годин роботи адвоката. 

Також існує практика оплати гонорару адвокату у кримінальній справі за ведення усієї справи на стадії досудового слідства. Однак, така практика зустрічається дедалі рідше, оскільки, в багатьох випадках, оцінити об’єм роботи наперед буває достатньо складно.

років практики в адвокатурі
опрацьовано кримінальних проваджень
відсотків справ закриваються на стадії досудового слідства
Monday

09:00 - 18:00

Tuesday

09:00 - 18:00

Wednesday

09:00 - 18:00

Thursday

09:00 - 18:00

Friday

09:00 - 18:00

Saturday

вихідний

Sunday

вихідний

Top

Comments (2)

 1. Палюх Михайло

  Доброго дня,

  шукаю адвоката (для потерпілого) по кримінальній справі, попер. кваліфікація ст 140, ч. 1 КК .
  Справа триває з лютого 2019 р., зараз – на стадії експертиз.

  Дайте будь-ласка більше інформації про Ваші послуги та ціни на них

  Дякую
  Палюх Михайло

  1. Вартість роботи у кримінальній справі залежить від часу необхідного для вирішення завдань. Для початку роботи по кримінальній справі, необхідно: вивчити обставини справи (вартість 1000 грн.), ознайомитись з матеріалами кримінального провадження ( від 2500 грн.), у разі необхідності взяти участь в слідчій дії (від 1500 грн.), підготувати правову позицію та план дій (від 1500 грн.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *